Kimswerd

Hallo alle belangstellenden,

 

De historische kaartetten van ons mooie Kimswerd zijn klaar en vanaf nu te koop voor maar € 7,50.

Ze zijn bij Gerrit te verkrijgen in het MFC Piers' Stee op maandag- en vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur.

Op dinsdag- en donderdagmorgen bij Leen en Els op Spaarlân 2 ook tussen 09.00 en 12.00 uur.

s' Avonds en in het weekend, na bevestiging dat hij thuis is (641966), bij Peter op GRT PW 15.

Het gaat om een spel waarmee je kunt kaarten en kwartetten in 1

Het is voorzien van de prachtigste foto's van het oude historische Kimswerd en zijn bewoners.

Daarbij is op iedere kaart een verhaaltje met uitleg over de foto geschreven.

De Archiefcommissie heeft hiermee een prachtig stukje werk afgeleverd!

Op snein 19 juny wurdt yn Kimswert in grut tal famyljeleden, oanhang en oare belangstellenden ferwachte op de Famyljedei fan Grutte Pier. Fan 11.00 - 17.00 oere is der fan alles te beleven yn it doarp: optocht, muzyk, ferhalen, eksposysje, histoaryske kuiertocht, diskemerk, berneaktiviteiten en noch folle mear. Ynformaasje dêroer is te finen op www.peergroup.nl

 Oan it begjin fan de dei is der in spesjale Grutte Pier tsjerketsjinst, om 9.30 oere yn de Laurentiustsjerke. It tema 'Frijheid' ferbynt it libben fan Grutte Pier mei it ferhaal fan Simson en de wurden fan it evangeelje. Ek binne der brieven fan de mem fan Grutte Pier, skreaun troch it Grut Frysk Boerinnekoar, yn it ramt fan de kommende iepenloftfoarstelling oer it libben fan Grutte Pier. Foargonger yn de tsjinst is ds. Tytsje Hibma en muzikale meiwurking is der fan Menzo Rohn (oargel/piano). Elkenien is wolkom, om 9.30 oere yn de Laurentiustsjerke yn Kimswert. Foar wa't mei de auto komt, binne der parkearplakken bûten it doarp.

 

Tryater yn Kimswert - It famke en de twiveler 

Snein 24 april om 15.30 oere yn MFC Piers' Stee

Eigenwize remake fan in Broadwayklassiker.
It famke en de twiveler (oarspronklik Two for the Seesaw) is in Broadwayklassiker dy’t yn 1962 ferfilme waard mei Robert Mitchum en Shirley MacLain. Joop van den Ende-producties makke it stik yn 1971 mei Jeroen Krabbé en Willeke Alberti. Haadpersoan is in man dy’t brutsen hat mei syn leafde. Hy beslút nei de stêd te gean om ôfstân te nimmen fan syn thússitewaasje. Dêr moetet hy in famke dat, krekt as hy, op ‘e nij foarm jaan wol oan har libben. Se fiele har sterk ta mekoar oanlutsen. Is harren leafde in middel om de iensumheid te ferdriuwen of is it echt?

Bewurking en regy: Tatiana Pratley, spul Lourens van den Akker en Ali Zijlstra. 

Foarmjouwing: Janne Sterke. Muzyk: Laurens van der Meulen.


Kaarten: www.Tryater.nl  of  Klaske Faber  tel. 0517- 641297
Entree € 14,00,  65 + en  freonen  € 12,50,  CJP/CKV  € 10,00

Goede Vrijdag 25 maart wordt in Arum The Passion opgevoerd.

Komt allen kijken en genieten.

Hier vind u de Flyer. De start is om 19.00 uur.

Toegang is gratis maar uw gift wordt uitermate op prijs gesteld.

 

Hallo allemaal,

Hierbij de laatst uitgebrachte nieuws brieven van het It Grut Frysk Boerinne Koor.

Hier is nummer 10 , en hier is nummer 11.

Veel lees plezier en natuurlijk ook bij het zingen!

Op 2e Paasdag stelt de familie Hoekstra van der Ploeg, op verzoek van Albert Heijn, hun bedrijf open.

AH wil de mensen informeren over de herkomst van hun verse producten.

De familie nodigt iedereen uit om bij hun de langzaam groeiende kippen te zien.

Verder is er ook informatie te zien over de consumptie aardappelen die ze ook aan AH leveren.

Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten zoals aardappelen stempelen, een kip cursus, kleine kuikentjes aaien, pony rijden en er is een springkussen.

Kom indien mogelijk zoveel mogelijk op de fiets in verband met de beperkte aanwezigheid van parkeer ruimte.

Natuurlijk is er wat te drinken en een hapje aanwezig.

Tot ziens op 28 maart, vanaf 11.00 tot 16.00 uur op Monnikeweg 9 te Arum.

Dag allen,

 

Hierbij de nieuwsbrief met informatie en data van de workshops in januari, februari en maart. Klik HIER voor het bestand.

Vriendelijke groet,

 

Uilkje Smidts

 

 

 

Hallo Dames, 

Hierbij weer een nieuwsbrief van It Grut Frysk Boerinne Koor. Kom met zijn allen naar Lenie op 10 September!

Klik HIER voor de brief met de gegevens.