Kimswerd

Ze komen weer!

De wierheid fan Wylgeragea spilet yn in plattelânsmienskip earne yn ús lân.

Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan mekoar ha.

Famyljes kenne mekoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen.

Hjir stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant in skaad oer de lytse mienskip falt.

Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen gear. Unheil folget.

Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde beskuldigingen.

Oant de dieder fûn wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.

Tekst: Kees Roorda. Oersetting: Romke Toering. Regy: Jos van Kan.

Entree: €15,00, Freonen: €13,50, CJP/CKV € 11,-

 

Kaarten: www.Tryater.nl  of  Klaske Faber  tel. 0517- 641297